Logo Bricksite blackStart gratis
Logo Bricksite black
Start gratis

Betingelser

Først og fremmest tak fordi du har valgt at bruge vores hjemmesideværktøj. Vi har lavet disse forretningsbetingelser for at beskytte både dig og os. På den både kan vi på bedst mulig vis drive Bricksite, til gavn for både dig og dine besøgende.Vores hjemmesideværktøj er lavet til at alle kan oprette en flot hjemmeside, hvor man uden at være nørd eller designer, kan styrke sin virksomhed eller egne idéer. Vi lægger vægt på at man uanset om det er en privat blog eller en større firma-hjemmeside, har en positiv oplevelse både under opbygningen og i hele hjemmesidens levetid.

Vi giver mulighed for rigtig mange funktioner og muligheder, der gør det nemt at oprette og udgive fantastiske hjemmesider med gallerier, nyhedsbreve, webshops, musik, medie-afspillere, præsentationer og meget mere.

Du kan kun besøge og/eller bruge Bricksite, hvis du fuldt ud accepterer vores betingelser. Ved at oprette en hjemmeside/bruger hos Bricksite tilkendegiver og bekræfter du dit samtykke til disse forretningsbetingelser.

Det er vigtigt at læse og forstå forretningsbetingelserne. Hvis ikke du kan acceptere de betingelser som følger herunder, skal du forlade hjemmesiden og samtidig afbryde dine services hos Bricksite.

1) Oprettelse

Ved oprettelse af brugerprofil skal Brugeren indtaste en e-mail, der fremadrettet vil blive anvendt som kontaktoplysning og brugernavn. Brugeren kan efterfølgende indtaste yderligere kontaktoplysninger i sin brugerprofil, herunder navn og adresse. Såfremt Brugeren har tilkøbt ydelser, er kontaktoplysninger som navn og adresse og eventuelt CVR-nummer obligatoriske oplysninger.

Det er Brugerens ansvar løbende at opdatere sine kontaktoplysninger, herunder sin e-mail-adresse, således at Bricksite altid kan kontakte Brugeren.

Manglende opdatering af Brugerens kontaktoplysninger anses for væsentlig misligholdelse af aftalen, jf. punkt 11.2.

Brugeren accepterer at modtage almindelige orienteringsbeskeder og juridisk bindende meddelelser fra Bricksite via den oplyste e-mail-adresse. Brugeren accepterer at modtage information, nyheder og tilbud på de i systemet registrerede e-mailadresser. De e-mailadresser, der ligger i Systemet, er bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse af brugeren, indtil de ændres til en anden e-mailadresse af Brugeren, hvorefter de nye e-mail-adresser er gældende som bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse.

2) Ydelse og serviceniveau

Beskrivelse af ydelsen

Bricksite hoster Brugerens hjemmeside og stiller en basispakke bestående af sider og lagerplads samt en række standardmoduler til udarbejdelse af en hjemmeside til rådighed for Brugeren.

Brugeren kan efter eget valg opgradere og tilkøbe domæne og e-mail, hvilket indebærer abonnementsbetaling, jf. også punkt 9.

Bricksite er berettiget til på hjemmesider uden abonnement, herunder enhver underside, at indsætte oplysninger om Bricksite, herunder navn, logo og link. Sådanne oplysninger må ikke fjernes eller forsøges fjernet af Brugeren.

Bricksite forbeholder sig retten til at have forlænget svartid på support til brugere uden abonnement. Ligesom mulighed for personlig kontakt samt chat kan fjernes.

Levering

Bricksite stiller de aftalte ydelser til rådighed for Brugeren, når bestilling og/eller betaling heraf er registreret hos Bricksite.

Oppetid

Bricksite tilstræber at Systemet og Brugerens hjemmeside har en oppetid på 100 %, men påtager sig dog intet ansvar herfor over for Brugeren.

Backup

Ansvar for backup af Brugerens data, herunder uploadet materiale, påhviler Brugeren selv, og Bricksite er under ingen omstændigheder ansvarlig for Brugerens tab af data. Det anbefales derfor, at Brugeren selv foretager backup af alt data såsom billeder og filer.

Bricksite foretager daglig backup af Systemet.

3) Rettigheder

Ved Brugerens oprettelse af log-in og godkendelse af Aftalen opnår Brugeren en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til de af Brugeren valgte online services og moduler.

Brugeren må alene anvende de af Aftalen omfattede online services og moduler, som disse udbydes online af Bricksite. Brugeren har ingen rettigheder til services og moduler i objekt- eller kodeform. Brugeren opnår ikke i medfør af Aftalen rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i Bricksites moduler, bortset fra den i nærværende Aftale udtrykkeligt anførte brugsret.

Bricksite har alle rettigheder, herunder ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder, til Systemet.

4) Brugerens fortrydelsesret

Brugeren accepterer, at levering af ydelsen påbegyndes umiddelbart efter oprettelse og/eller betaling af den bestilte ydelse, og at Brugeren efter dette tidspunkt ikke kan fortryde eller afbestille produktet, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2.

Er Brugeren erhvervsdrivende ydes ingen fortrydelsesret.

5) Vedligeholdelse

Bricksite vil løbende vedligeholde Systemet ved at rette fejl, således at en kontinuerlig drift opretholdes i videst muligt omfang.

Under vedligeholdelse kan Systemet og/eller Brugerens hjemmeside være helt eller delvist utilgængelig for Brugeren. Bricksite har intet ansvar overfor Brugeren i sådanne tilfælde.

6) Fejl og mangler

Systemfejl

Ved systemfejl forstås fejl, som ikke hidrører fra Brugerens anvendelse af Systemet.

Fejlmelding af systemfejl kan foretages på Bricksites supportside, Facebook-side eller på support@bricksite.com

Bricksite bestræber sig på at iværksætte afhjælpning af systemfejl hurtigst muligt. Bricksite har pligt til at afhjælpe systemfejl inden for en rimelig frist. Den rimelige frist vil altid være på mindst 20 arbejdsdage.

Brugerfejl

Ved brugerfejl forstås fejl, som hidrører fra Brugerens anvendelse af Systemet eller skyldes Brugerens manglende kendskab til tilgængelig dokumentation og vejledning.

Dokumentation og vejleding til brug for Systemet findes på Bricksites supportside https://support.bricksite.com. Bricksite er ikke forpligtet til at levere yderligere vejledning end den, der forefindes på Bricksites hjemmeside eller supportside.

Bricksite stiller supportfunktioner til rådighed, hvor Brugeren har mulighed for at stille spørgsmål til Bricksite. Supporten omfatter alene vejledning og konkret rådgivning i anvendelse af Systemet, og Brugeren skal navnlig være opmærksom på, at følgende forhold ikke er omfattet af Bricksites support:

– Fejl og problemer, som er forårsaget af udstyr og teleforbindelse eller tredjepartssoftware, og som ikke kan tilskrives Systemet

– Spørgsmål vedrørende Brugerens eller tredjeparts udstyr og/eller software

– Spørgsmål som ikke vedrører brugen af Systemet eller på anden vis har forbindelse til Bricksites ydelser.

Bricksite påtager sig ikke ansvar for afhjælpning af brugerfejl, eller for at Brugeren modtager besvarelse af henvendelser til support indenfor en bestemt frist.

Bricksite forbeholder sig ret til at fakturere det tidsforbrug, Bricksite anvender til besvarelse af henvendelser, der vedrører brugerfejl, eller som ikke er omfattet af Bricksites support. Bricksite er alene berettiget til at fakturere, såfremt Bricksite forud for påbegyndelse af fejlretning har givet Brugeren meddelelse herom.

7) Lovlighed m.v.

Brugeren har alene ret til at anvende Systemet til formål og ved hjælp af materiale, som ikke er i strid med Aftalen og lovgivningen i øvrigt.

Brugeren indestår for til enhver tid at have alle rettigheder til alt indhold på hjemmesiden. Det være sig mønstre, billeder, videoer, animationer, skrifttyper, illustrationer, logoer, kunstværker, kompositioner, tekst, grænseflader, litterære værker og alt andet materiale ( indhold ).

Brugeren indestår for ikke offentligt at have personfølsomme data offentlig tilgængelig på hjemmesiden.

Bricksite påtager sig intet ansvar for lovligheden af indholdet på Brugerens hjemmeside.

Brugeren indestår for, at Brugeren har indhentet de fornødne samtykker, ret licenser og myndighed, herunder samtykke efter Markedsføringsloven, såfremt der sker udsendelse af nyhedsbreve eller lignende markedsføring fra Brugerens hjemmeside.

Det er i medfør af Aftalen ikke tilladt at uploade pornografisk materiale og lignende eller materiale som er alment stødende, herunder materiale, som opfordrer til vold eller anden skadelig adfærd. Det er ej heller tilladt at linke til sådant materiale fra Brugerens hjemmeside.

Brugeren erklærer og og garanterer endvidere at brugerindholdet er (og fortsat vil være), aktuelt, præcist, sandt, ikke-krænkende af nogen tredjeparts rettigheder og på ingen måde ulovligt for dig at besidde, overføre, sende eller vise i det pågældende land, hvor du eller din hjemmesides besøgende og/eller brugere (“Slutbrugere”) bor.

Brugeren accepterer og forpligter sig til ikke at indsætte, indsende, overføre eller vise noget som helst indhold i en sammenhæng, der kan anses som værende ærekrænkende, obskøn, injurierende chikanerende, opildnende, truende, stødende, svigagtig, misbrugende, racistisk eller vildledende til fremme af kriminel eller skadevoldende adfærd. Ligesom det ikke må krænke rettighederne for Bricksite eller nogen tredjemand (herunder eventuelle ejendomsrettigheder, kontraktmæssige eller betroede rettigheder, privatlivets fred og lignende) Ligesom det ikke på nogen måde sætter personer, enheder eller varemærke i et dårligt eller nedsættende lys uden disses forudgående udtrykkelig tilladelse.

Såfremt Bricksite skulle blive mødt med krav, herunder erstatningskrav, fra tredjemand som følge af indholdet på Brugerens hjemmeside, er Brugeren forpligtet til at skadesløsholde Bricksite for ethvert krav og omkostning i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger. Dette gælder også, selvom kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget. Bricksite kan jf. Punkt 11.2 og 11.3 suspendere eller lukke en hjemmeside.

8) Overdragelse

Brugerens overdragelse af brugsret

Medmindre Brugeren skriftligt aftaler andet med Bricksite, er Brugeren ikke berettiget til at overdrage sin brugsret til tredjepart, uanset om dette måtte ske ved salg, udleje, udlån eller på anden måde.

Erhvervsmæssigt videresalg af Bricksites ydelser forudsætter, at der indgås en særskilt aftale med Bricksite.

Bricksite er berettiget til på hjemmesider uden abonnement, herunder enhver underside, at indsætte oplysninger om Bricksite, herunder navn, logo og link. Sådanne oplysninger må ikke fjernes eller forsøges fjernet af Brugeren.

Bricksites overdragelse

Bricksite kan overdrage enhver ret og forpligtelse til tredjemand efter Bricksites eget valg og er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører efter Bricksites eget valg.

9) Priser og betalingsbetingelser

Betaling

Brugeren betaler forud for tilkøbte ydelser ved bestilling heraf. Abonnementer løber i en periode på op til tre år, hvorefter de automatisk fornyes for en ny periode, medmindre Aftalen forinden da er ophørt, jf. punkt 11.

Valuta angives på Bricksites hjemmeside.

Medmindre andet er angivet er priserne for danske Brugere inklusiv told og øvrige afgifter, herunder moms.

Brugeren betaler den pris, som er gældende ved Brugerens bestilling af pågældende ydelse henholdsvis ved forlængelse af abonnementsperiode.

For at sikre, at du ikke oplever nogen afbrydelse eller tab af tjenester, har Bricksite automatisk fornyelse af abonnementsperioder. Bricksite vil derfor forsøge at gennemføre automatisk fornyelse af eksisterende tjenesteer, for en fornyet periode svarende i tid til den oprindelige tegningsperiode tjenesten og automatisk opkræve dig den betalingsmetode, du har registreret hos Bricksite. Se også punkt 11.1

Justering af priser

Bricksite kan uden varsel justere sine priser.

Bricksite kan uden varsel for fremtiden opkræve betaling for en ydelse, som hidtil har været uden beregning. For eksisterende Brugere giver Bricksite dog Brugeren 1 måneds varsel i sådanne situationer. Fristen regnes fra det tidspunkt meddelelse om prisændring er afsendt fra Bricksite.

Domæner

Domæner er underlagt yderligere og separate betingelser fra den relevante NIC eller registrar (det pågældende domænes registrator. Eksempelvis dk-hostmaster for danske domæner). Det er vigtigt at overholde disse separate betingelser, da du ellers kan miste dit ejerskab og brugsret til et domæne, du har købt. Bricksite kan ikke holdes ansvarlig for tab af domæne. De separate betingelser kan også indeholde regler og begrænsninger for hvordan du overfører eller administrerer dit domæne, samt vigtige krav om at du opgiver helt præcise og korrekte kontaktinformationer. Det er ikke muligt at fortryde køb af domæne pga. Eksempelvis stavefejl etc.

Ved køb af, eller flytning af .dk-domæne til Bricksite, overtager Bricksite betalerrollen for domænet for en mindre merpris.

Ved køb af, eller flytning af et internationalt domæne registreres Bricksite som tech, admin og billing for domænet.

Link – ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Bestemmelser

ICANN kontrakt

ICANN Expired Registration Recovery Policy

10) Ændring af Aftalen

Bricksite kan til enhver tid ændre i Aftalen med et varsel på 1 måned. Har Bricksite ikke inden udløbet af denne frist modtaget Brugerens opsigelse af Aftalen i medfør af punkt 11, anses ændringerne for accepteret af Brugeren og træder automatisk i kraft efter udløb af fristen i nærværende bestemmelse.

Varsling af ændringer i Aftalen sker til den af Brugeren angivne e-mail-adresse, jf. ligeledes punkt 1.4.

11) Ophør

Opsigelse

Aftaler om gratis ydelser kan til enhver tid opsiges af Brugeren uden varsel. Bricksite kan med 1 måneds varsel opsige Brugerens adgang til gratis ydelser. Bricksite vil efter varslets udløb stoppe levering af den pågældende ydelse, ligesom Brugerens hjemmeside fjernes fra Systemet. Brugeren har herefter ikke længere adgang til hjemmesiden og de uploadede data. Det anbefales derfor, at Brugeren tager en kopi af Brugerens egne data, idet ethvert ansvar for backup påhviler Brugeren, jf. punkt 2.4.

Aftaler om løbende tilkøbte ydelser kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Efter opsigelsesvarslets udløb stopper Bricksites levering af den pågældende ydelse. Brugerens hjemmeside fjernes fra Systemet, og Brugeren har ikke længere adgang til hjemmesiden og de uploadede data. Det anbefales derfor Brugeren i god tid inden udløb af opsigelsesvarslet, selv at tage kopi af Brugerens egne data, idet ethvert ansvar for backup påhviler Brugeren, jf. punkt 2.4.

Abonnementer betales forud. Abonnementer løber i enten 1, 12, 24 eller 36 måneder afhængig af hvilken cyklus der er valgt ved købet. For at sikre dig at din hjemmeside ikke udløber, fornyes abonnementet automatisk 2 dage før udløb. Kan en automatisk betaling ikke gennemføres, uanset årsag, vil du modtage en e-mail der beder dig logge ind og betale. Betales der ikke inden for 7 dage efter første meddelelse, deaktiveres det pågældende abonnement og de funktioner det indebærer. Er betalingen ikke modtaget inden senest 60 dage efter første meddelelse, lukkes den pågældende konto uden yderligere varsel. Abonnementer kan til enhver tid, og senest 7 dage før udløb opsiges. Der refunderes ikke for resterende tid på abonnementet. Eventuelle engangsbeløb til eksempelvis domæne eller andre engangsydelser refunderes ikke.

Det er ikke muligt at fortryde en bestilling af et domæne, da domæner er unikke. Dette gælder også fejlregistrering af domæner, ved eksempelvis stave- og tastefejl. Ved domænebestilling erklærer du som registrant af domænet, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning. Domænenavnet registreres i kundens navn. Bricksite er formidler af ydelsen og har intet ansvar i forbindelse med registreringen af domænet og kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse med oprettelse/flytning af domænenavnet. Kunden er forpligtet til selv at kontrollere om bestilling eller flytningen af domænet er gennemført korrekt og skal kontakte Bricksite, hvis det ikke er tilfældet.

Når du er logget ind på din hjemmeside, kan du finde information om tidligere betalinger, abonnements- og kontaktoplysninger. Samme sted kan du opdatere dine kreditkortoplysninger, opsige abonnementer og ændre betalingsperioder.

Ophævelse

Meddelelse til Brugeren om væsentlig misligholdelsen sendes til den af Brugeren indtastede e-mail-adresse, jf. punkt 1.4., hvilket betragtes som opfyldelse af Bricksites orienteringsforpligtelse. Bricksite kan herefter uden varsel lukke Brugerens hjemmeside og/eller stoppe med at levere yderligere ydelser i henhold til Aftalen.

I tilfælde af Bricksites væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen kan Brugeren skriftligt ophæve Aftalen for fremtiden efter udløb af Bricksites afhjælpningsfrist, jf. punkt 6.1. En af Bricksite modtaget ophævelse får virkning 10 dage efter, den er kommet frem til Bricksite, såfremt Bricksite ikke forinden har afhjulpet misligholdelsen.

Bricksite forbeholder sig retten til at slette inaktive hjemmesider, samt alt indhold 3 måneder efter at et abonnement er udløbet. Det er vigtigt at ejeren af hjemmesiden fornyer abonnementet inden de 3 måneder. Bricksite kan ikke holdes hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab af nogen art i forbindelse med lukning og sletning af en hjemmeside. Bricksite forbeholder sig retten til at blokere og slette brugere der har overdreven brug af den gratis version af systemet.

Suspension

Bricksite er til enhver tid berettiget til at suspendere adgangen til Brugerens hjemmeside eller Brugerens adgang til Systemet, såfremt Bricksite fra tredjemand eller af egen drift modtager oplysning om, at hjemmesiden eller Brugerens anvendelse af Systemet ikke overholder lovgivningen, eller hjemmesiden indeholder materiale, som er i strid med nærværende Aftale, eller som efter Bricksites vurdering forekommer at være stødende for almenheden.

Tilsvarende kan Bricksite suspendere adgang til Brugerens hjemmeside eller Brugerens adgang til Systemet såfremt Bricksite konstaterer, at Brugerens hjemmeside, eller Brugerens anvendelse af Systemet medfører datatrafik, som har et usædvanligt omfattende omfang, eller som har usædvanlig karakter i øvrigt.

Såfremt Bricksite suspenderer adgangen til Brugerens hjemmeside eller Brugerens adgang til Systemet, sker dette uden ansvar overfor Brugeren. Bricksite vil fremsende orienterende e-mail til Brugeren. På baggrund af Brugerens efterfølgende henvendelse til Bricksite afgør Bricksite, om Aftalen skal ophøre, eller suspensionen hæves.

12) Persondata

Hertil gælder særskilt Databehandleraftale. Gå til aftalen her.

13) Ansvarsbegrænsning

Bricksite kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Brugerens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

Bricksite kan aldrig gøres ansvarlig for brugerens indirekte tab, herunder (men ikke begrænset til) til for følgeskade, driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand eller tab af data.

Bricksite er ikke ansvarlig for tab, som måtte skyldes systemfejl.

Skulle Bricksite til trods for ovenstående være erstatningsansvarlig, er Bricksites ansvar altid begrænset til det vederlag, som brugeren har betalt 12 måneder forud for erstatningskravets opståen.

Ovenstående gælder også produktansvar i det omfang, præceptiv lovgivning ikke er til hinder herfor.

14) Force Majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.

Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, IT- og systemnedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 40 dage kan hver af parterne hæve Aftalen helt eller delvist for fremtiden. Ved ophævelse på grund af force majeure kan ingen af parterne kan kræve erstatning.

15) Lovvalg og værneting

Aftalen mellem parterne er underlagt dansk ret i det omfang, Brugeren efter gældende lovgivning kan indgå i sådan aftale om lovvalg, dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.

Såfremt Brugeren er erhvervsdrivende, skal tvister mellem parterne, der udspringer af Aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Retten i Århus.

16) Forrang

Såfremt der måtte opstå fortolkningstvivl i forhold til Aftalen, vil den danske udgave af Aftalen have forrang frem for oversatte udgaver.

17) Websitets brug af cookies

Bricksite anvender cookies til at huske vigtige indstillinger og til statistik. En cookie er en lille tekstfil din browser gemmer for at kunne genkende den ved senere besøg.

Den gemmer ingen personlige oplysninger og kan ikke indeholde virus. Du kan til enhver tid kontrollere og slette cookies på din browser. Læs mere her: AllAboutCookies.org